ความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลสังคม จ.หนองคายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน

 
 
เนื้อหา
 
                    การดำเนินการก่อสร้างในเดอืนกรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นการตกแต่งภายในและติดตั้งกระจกทุกชั้น