โรงพยาบาลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย


    

               พ.ศ. 2524 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายได้นั่ง "เรือพยุงเวช" ทวนน้ำขึ้นมาตรวจราชการรและเยี่ยมเยือนเจ้าหน้าที่สุขศาลา ได้พบเห็นความยากลำบากของชาวสังคมสมัยนั้นในการเข้าถึงด้านสุขภาพในโรงพยาบาลหนองคาย จึงได้ของบประมาณแผ่นดินมาจัดตั้งโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียงขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2524 และได้นายแพทย์หนุ่มจบใหม่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังคมท่านแรก


               นายแพทย์บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ และทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังคม พร้อมด้วยชาวสังคมในสมัยนั้นได้ช่วยกันบุกเบิกพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ จนสามารถผ่าตัดใหญ่ได้ เช่น การผ่าคลอด การผ่านิ่วในไต เป็นต้น ด้วยการสนับสนุนงบประมาณ และกำลังใจจากท่านเจ้าคุณพระธรรมไตรโลกาจารย์ (รักษ์ มีวรรณดิษฐ์) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ ทำให้โรงพยาบาลสังคมเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และนายแพทย์บุญเรียงก็ได้รับรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น รวมทั้งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก


               หลังจากนั้นมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนของผู้อำนวยการโรงพยาบาลอีกหลายท่าน จนกระทั่ง พ.ศ. 2540 โรงพยาบาลสังคมจึงได้รับการยกฐานะโดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง เนื่องจากภาระงาน และจำนวนผู้ป่วยมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น